Floraväktare

Florav.färg små
Verksamheten
Floraväktarna är ett ideellt nätverk av naturintresserade personer som bevakar våra hotade kärlväxter genom återkommande besök på deras växtplatser. Floraväkteriet engagerar både blomstervänner och professionella botanister – unga som gamla.
Gemensamt är att alla har ett intresse av att bevara våra sällsyntaste växter men också våra blomsterrika miljöer. Det är inte svårt att vara floraväktare och alla är välkomna att hjälpa till.
Syfte
Syftet med floraövervakningen är att notera förekomsten av hotade kärlväxter och tillståndet på deras växtplatser, följa förändringar, rapportera om årets resultat och insatser, samt att informera markägare och berörda myndigheter. Det är också angeläget att ett eventuellt behov av vårdåtgärder rapporteras in.
En viktig uppgift är också att öka och sprida kunskapen om våra rödlistade arter. Projekt Floraväktarna har årligen gett ut ett antal ”Informationsblad om rödlistade kärlväxter”. Bladen kan överlämnas till markägare och andra intresserade men sprids även till allmänheten via naturum och utställningar.

Läs mer om floraväktarna hos Svenska botaniska föreningen.

Den nu aktuella rödlistan trädde i kraft i maj 2015. Som komplement till den finns instruktioner för mängduppskattning.