Skrifter

Boken Smålands flora utkom 2007. Den omfattar två band om tillsammans drygt 1200 sidor. Det finns ännu exemplar till försäljning, bland annat hos några av styrelsemedlemmarna. Vill du ha boken skickad så hänvisar vi till Svenska botaniska föreningen.

Föreningen utger fortlöpande tidskriften Parnassia. Tidigare nummer (äldre än två tillbaka) finns tillgängliga som PDF-filer under menyvalet Parnassia.

Under inventeringen av landskapet utgavs en Meddelandeserie. Båda skriftserierna kan läsas som PDF-filer, vilka hittas under dessa två menyval.

Artiklar i Parnassia till och med år 2006 finns förtecknade nedan. Använd webbläsarens sökfunktion (ofta ctrl-F) för att leta i förteckningen. För att läsa dem klickar man på länken till volymen längst till höger eller så går man till menyvalet Parnassia och öppnar respektive volym.

Ekenfall, Brita Parnassia kommer nu ut med sitt första nummer 1988:1
Karlsson, Thomas Slåtterblomman Parnassia palustris 1988:1
Christoffersson, John Rapportering av värdefulla växtlokaler 1988:1
Christoffersson, Ingvar Växter på sjöbottnen 1988:1
Stenberg, Lennart Blågrönt mannagräs 1988:1
Rönning, Kjell Om libbsticka – en gammal kulturväxt 1988:1
Rönning, Kjell Skogsbräsma 1988:1
Stenberg, Lennart Några fynd från nordvästra Småland 1987 1988:1
Christoffersson, John Inventeringshelg i sydöstra Småland 1988:1
Wendt, Göran Inventeringsläget sept-88 1988:2
Christoffersson, Ingvar Nu slutspurtar vi! 1988:2
Christoffersson, John Vid Brantahallar 1988:2
Wilhelmsson, Jonny Kärrknipprot nära Eksjö 1988:2
Karlsson, Thomas Klockpyrolan Pyrola media 1988:2
Mossberg, Curt Ett intressant sandtag 1988:2
Christoffersson, John Floran i Hornsö-trakten 1988:2
Christoffersson, Ingvar Dvärgnäckrosen 1989:1
Bruce, Gunvald Några iakttagelser om växters höjdgränser i nordöstra Småland 1989:1
Lundgren, Bengt Sumpviolen 1989:1
Widgren, Åke Mellangyllen (Barbarea intermedia) 1989:1
Erlandsson, Robert Några gamla växtnamn från sydväst 1989:1
Wester, Margareta Om Festuca altissima – skogssvingel och en lyckad vinterinventering 1989:1
Karlsson, Thomas Några växtfynd från södra Småland 1988 1989:1
Karlsson, Roger Växter i kustbandet 1989:1
Wendt, Göran Karta över inventeringsläget mars-89 1989:1
Christoffersson, John Glöm inte Hornsö-inventeringen 1989:1
Karlsson, Thomas Smålands flora: vi klarar det! 1989:2
Christoffersson, John Höstspira och kärrspira i Småland 1989:2
Lindgren, Birger Kung Karls spira 1989:2
Sjöstrand, Henry Om flora och naturvärden i Hästeryds ängar 1989:2
Rönning, Kjell Två intressanta växter i Tranås 1989:2
Rönning, Kjell Några intressanta fynd i Tranåstrakten vid efterinventeringen år 1989 1989:2
Josefsson, Jörgen Axag i Aneby kommun 1989:2
Petersson, Kerstin Fårbete och floravård 1989:2
Christoffersson, John Hur ska vi rädda fina områden åt framtiden? 1989:2
Christoffersson, Ingvar Rönnen – Smålands mest spridda växt 1990:1
Karlsson, Thomas Siffror om Smålands flora 1990:1
Nilsson, Ingvar Floran i Stenbrohult 1990:1
Danielsson, Birger Udda växter kring Norra sjukhuset vid Västervik 1990:1
Bergqvist, Inger Några växtfynd sommaren 1989 i Nässjötrakten samt runt Landsjön norr om Huskvarna 1990:1
Stenberg, Lennart Databas över sällsynta växter i Småland 1990:1
Fasth, Tomas Inventering av ängs- och hagmarker i Jönköpings län 1990:1
Karlsson, Thomas Sista inventeringsåret slut – och sen? 1990:2
Lindgren, Birger Om gamla florauppgifter 1990:2
Eliasson, Nils Fint återfynd 1990:2
Christoffersson, Ingvar Alkärren – växternas myllerland 1990:2
Hederås, Jan-Erik Mien 1990:2
Karlsson, Allan Upprop näbbkörsbär 1990:2
Johnsson, Stig Dvärgmåra funnen vid sjön Åsnen 1990:2
Christoffersson, Ingvar Årsmötesexkursionen 1990 1990:2
Christoffersson, John Naturvårdsrapporteringen 1990:2
Rönning, Kjell Några intressanta fynd för Tranås-trakten 1990 1990:2
Wilhelmsson, Jonny Sällsynta växter i Nässjö-trakten 1990 1990:2
Karlsson, Roger Kvarnven 1990:2
Rönning, Kjell Stora träd i Småland –ett upprop 1990:2
Karlsson, Thomas Om läget på florafronten 1991:1
Christoffersson, Ingvar Några förslag på fördjupningsuppgifter 1991:1
Christoffersson, John Vårblommande lök- och knölväxter 1991:1
Edlund, Nils Möte med skogsfrun 1991:1
Danielsson, Birger Skogsfrun i Småland 1991:1
Mörk, Monika Två intressanta växtfynd i Vetlanda 1991:1
Bergqvist, Inger Några växtfynd i Nässjö-trakten sommaren 1990 1991:1
Erlandsson, Robert Klockorna på västkanten 1991:1
Johnsson, Stig Mystisk lupin 1991:1
Rönning, Kjell Stora träd i Småland 1991:1
Karlsson, Roger Den småländska klippskärgården 1991:1
Sjöstrand, Henry Brännässlor, pinjer och akantus – floristiska nyårsintryck från Rom 1991:1
Thunblad, Astrid Inte bara växter – människor också 1991:1
Albinsson, Crister I Möre 1989 och 1990 1991:1
Stenberg, Lennart Riksvägar, en ny biotop för havsstrandväxter 1991:1
Davidsson, Sven Årsmötesexkursionen 1991 1991:2
Hjorthage, Majvor Tidig- och senblommande fältgentiana på samma växtlokal 1991:2
Christoffersson, Ingvar Sjön Flåren och dess omgivningar 1991:2
Albinsson, Crister Om bläddror 1991:2
Mossberg, Curt Västliga spindelörter 1991:2
Johnsson, Stig Myrkantens natur- och kulturvårdare 1991:2
Darell, Per Mina trädgårdsväxter 1991:2
Mossberg, Curt Ängariket – ett berömvärt initiativ 1991:2
Wahlström, Krister Inventering av sumpskogar 1991:2
Fagerlund, Erik Tretton år 1991:2
Christoffersson, Ingvar En ljunghedsrest i Torpa 1991:2
Merkert, Tommy Kontrollera snärjmårornas karaktärer 1991:2
Christoffersson, Ingvar Växter på kalkhögar 1991:2
Mossberg, Curt Ogödslad betesmark eller golfbana? 1991:2
Rönning, Kjell Carl Peter Thunberg 1991:2
Karlsson, Thomas, Christoffersson, Ingvar & Christoffersson, John Floraskrivarna rapporterar 1992:1
Christoffersson, John Rapportera lokaler för sällsynta växter nu 1992:1
Karlsson, Thomas Igelknoppar i Småland 1992:1
Mörk, Monika Mitt livs största botaniska upplevelse, Epipactis palustris 1992:1
Lindgren, Birger En invandrare 1992:1
Mossberg, Curt Kanadagäss och botanik 1992:1
Widgren, Åke Den gåtfulla blålupinen 1992:1
Lindgren, Birger Varieteter 1992:1
Björkman, Leif Aspgelélav, Collema subnigrescens, i Småland 1992:1
Björkman, Leif, Björkman, Uno, Wilhelmsson, Per & Wilhelmsson, Jonny Lunglav, Lobaria pulmonaria, i Nässjö och Eksjö kommuner 1992:1
Björkman, Leif Vegetationen i Almesåkra socken år 1865 1992:1
Christoffersson, Ingvar Inventering av torpväxterna 1992:1
Christoffersson, Ingvar, Karlsson, Thomas & Christoffersson, John Floraskrivarna rapporterar 1992:2
Olsson, Kjell-Arne Upprop om Skånes Flora 1992:2
Mossberg, Curt Stora tallar på Hissö 1992:2
Bergqvist, Inger & Mörk, Monika Några fynd under inventeringssäsongen 1991 1992:2
Christoffersson, Ingvar Flugtrumpeten – en nykomling i Smålands flora? 1992:2
Karlsson, Roger Floran på ön Lucerna i Västervik 1992:2
Christoffersson, John Jag behöver din hjälp! 1992:2
Albinsson, Crister Efter fältarbetet? 1992:2
Andersson, Anette & Christoffersson, Ingvar Sommaren då skogen brann 1992:2
Lindgren, Birger Något om exkursionerna vid Smålands Floras årsmöte i juli 1992 1992:2
Mossberg, Curt Gilbert White om botanister 1992:2
Karlsson, Thomas Register över sällsynta växter – och vad vi ska göra nu 1993:1
Christoffersson, Ingvar, Björkman, Uno, Karlsson, Jan & Wahlström, Krister Nyckelbiotoper och andra värdefulla växtlokaler 1993:1
Christoffersson, John Gamla växtnamn i Småland 1993:1
Wahlström, Krister Lindskål (Holwaya mucida) i Ljungby kommun 1993:1
Almqvist, Christina Småvägarna – en viktig del av vår natur- och kulturmiljö 1993:1
Johnsson, Stig I Johannes Strandmarks fotspår 1993:1
Svensson, Sven-Åke Landskapsvården ger en biologisk mångfald 1993:1
Nilsson, Pernilla Floran på öarna i sjön Möckeln 1993:1
Christoffersson, Ingvar Floran kring Huseby bruk 1993:1
Christoffersson, John Gamla växtnamn i Småland 2 1993:2
Widgren, Åke Smalkaveldun x bredkaveldun (Typha x glauca) ny för Småland 1993:2
Karlsson, Allan Planering och genomförande av årsmötet 1993 1993:2
Albinsson, Crister Sluttningskärren i södra Småland 1993:2
Edqvist, Margareta Vi söker floraväktare! 1993:2
Andersson, Anette & Christoffersson, Ingvar Skogsbränderna 1992-1993 1993:2
Karlsson, Allan Ett intressant skogshygge i Vallnäs 1993:2
Nilsson, Sven G. Lunglavsinventeringen i Kronobergs län – preliminära resultat 1993:2
Christoffersson, John Nu skriver vi! 1994:1
Danielsson, Birger Ur den botaniska 1700-talshistorien från norra Kalmar län 1994:1
Christoffersson, John Gamla växtnamn i Småland 3 1994:1
Christoffersson, Ingvar Prat om lite av varje 1994:1
Widgren, Åke Brunrör, madrör och ängsrör i södra Småland 1994:1
Danielsson, Birger Kring ett vägbygge i Vimmerby-trakten 1994:1
Gustafsson, Thomas & Mörk, Monika Rapport från nyckelbiotopsinventeringen i Vetlanda 1994:1
Christoffersson, Ingvar Ett gräsfynd 1994:1
Karlsson, Allan Årsmötet och årsmötesexkursionen 1994. Årsmötet och den botaniska exkursionsdelen 1994:2
Hagström, Karl-Eric Årsmötet och årsmötesexkursionen 1994. De geologiska exkursionsobjekten 1994:2
Christoffersson, Ingvar Den läkande kamomillen 1994:2
Christoffersson, Ingvar Avenboken — Smålands sydligaste lövträd 1994:2
Johnsson, Stig Mina talgbollearter 1994:2
Wahlström, Krister Ovanliga svampfynd på Målaskogsberg 1994:2
Edqvist, Margareta Floraväkteriet fungerar bra! 1994:2
Edqvist, Margareta Flora Latvia 1994:2
Karlsson, Thomas Rapportera intressanta fynd! 1994:2
Wahlström, Krister Växtfynd i Ljungbytrakten 1994 1994:2
Bruce, Gunvald Så kan det gå med mosipporna! 1994:2
Apelqvist, Lars-Erik Två dikter (Trolldruvans svar & Varför darrar du så, darrgräs) 1994:2
Lindgren, Birger Lite om drakblomman 1994:2
Andersson, Anette & Christoffersson, Ingvar Skogsbränderna i Småland 1992 – 1993. En uppföljning under 1994 1994:2
Bergqvist, Inger Lund- och mellansmörblommor i Småland 1995:1
Christoffersson, John Till minnet av Birger Danielsson 1995:1
Petersson, Kerstin Svampinventering 1995:1
Christoffersson, Ingvar Några gamla vårväxter 1995:1
Johnsson, Stig Minnen från förr 1995:1
Lindgren, Birger Något om våtmarksslåtter i Sävsjötrakten 1995:1
Apelqvist, Lars-Erik Två dikter (Nog har du … och När lind3en blommade) 1995:1
Wahlström, Krister & Christoffersson, Ingvar Några mossor i Ljungby kommun 1995:1
Edqvist, Margareta Lav- och mossintresserade! 1995:1
Widgren, Åke Gammaldags trädgårdsväxter 1995:1
Karlsson, Allan Svärdtåg Juncus ensifolius funnen i Eksjötrakten 1995:2
Christoffersson, Ingvar Från årsmötet 1995 1995:2
Wahlström, Krister Hållaven Menegazzia terebrata i Kronobergs län 1995:2
Wahlström, Krister Flytsäven vid Tuvesjön i Ljungby kommun 1995:2
Karlsson, Roger Rapport från utskären 1995:2
Christoffersson, John Om misteln 1995:2
Lindgren, Birger Rysstistel eller vad? 1995:2
Christoffersson, Ingvar Öar blir naturreservat 1995:2
Widgren, Åke Åsnen 1996:1
Edqvist, Margareta & Rühling, Åke Floraväktarverksamheten i Småland. Årsrapport 1995 1996:1
Liliegren, Yvonne & Edqvist, Margareta Några önskemål från länsstyrelserna om rapporteringen av väktararterna 1996:1
Wahlström, Krister När det gäller lavar får man aldrig ge upp 1996:1
Christoffersson, John Misteln i myt och folktro 1996:2
Christoffersson, Ingvar Hur går det med Smålands Flora? 1996:2
Christoffersson, Ingvar Årsmötet 1996 1996:2
Davidsson, Sven Släktet Diplotaxis 1996:2
Christoffersson, Ingvar Curt Mossberg till minne 1997:1
Edqvist, Margareta Fyndhörnan 1997:1
Wahlström, Krister Lite om dytågen i sydvästra Småland 1997:1
Rühling, Åke Örö i Misterhults skärgård 1997:1
Edmark, J. En botanisk utflygt från Ramnebo i Misterhult sn. till Örö i samma sn. 1997:1
Christoffersson, Ingvar Botaniska gåtor från Småland 1997:1
Andersson, Anette, Christoffersson, Ingvar & Peterson, Kerstin Skogsbränderna i Småland 1992 — 1993 1997:1
Christoffersson, Ingvar Efterlysning av blomsterdikter 1997:1
Lindgren, Birger Blommor i överflöd 1997:1
Björkman, Leif Bokens och granens historia i sydligaste Sverige 1997:1
Christoffersson, John Årsmötet 1997 1997:2
Petersson, Kerstin Smålands Floras exkursioner sommaren 1997. Lenhovdatrakten – 8 juni 1997:2
Bergqvist, Inger Smålands Floras exkursioner sommaren 1997. Vimmerbytrakten – 27 juli 1997:2
Pettersson, Anna Smålands Floras exkursioner sommaren 1997 Jönköpingstrakten – 9 augusti 1997:2
Björkman, Uno Rapport från en mosskurs i Nässjö i oktober 1996 1997:2
Karlsson, Allan Åke Rühling redaktör för Smålands Flora 1997:2
Karlsson, Roger Sällsynta arter i skärgården 1997:2
Ek, Tommy Ringlav Evernia divaricata återfunnen i Småland 1997:2
Sturesson, Eddie Den rödlistade ärrlaven funnen i östra Götaland 1997:2
Hagliden, Sten Fyra höstdikter 1997:2
Christoffersson, Ingvar Recension. Åke Rühling: Floran i Oskarshamns kommun 1997:2
Rühling, Åke Boken Smålands flora 1998:1
Widgren, Åke Revigt saltgräs i Småland 1998:1
Nilsson, Bengt, Svensson, Åke & Widgren, Åke Soptippsfloran i södra Småland 1998:1
Hederås, Jan-Erik Thomas Karlsson: Svenska kärlväxter 1998:1
Edqvist, Margareta Fyndhörnan 1998:1
Svensson, Olof Tussudden — ett ängsprojekt i Växjö 1998:1
Thorell, Magnus Något om Visingsö och dess flora 1998:1
Gustafsson, Christel & Sallnäs, Martin Rikt fynd av rutlåsbräken 1998:2
Christoffersson, John Årsmötet 1998 1998:2
Sjöstrand, Henry Strödda tankar vid genomgång av äldre botanisk litteratur 1998:2
Benson, Peter Upprop. Floraväktericentralen vid Abisko naturum 1998:2
Karlsson, Roger Blomstrande sophög 1998:2
Svensson, Börje Härledning av lövträdens namn 1998:2
Johansson, Agne & Wahlström, Krister Granspiran Pedicularis sylvatica i Ljungby kommun 1998:2
Delin, Anders Fröpåsbotanik eller naturvårdsbotanik? 1998:2
Karlsson, Allan Stadgar för föreningen Smålands Flora 1998:2
Johnsson, Stig Vem eller vilka sprider bokollon? 1999:1
Rühling, Åke Utgivning av boken Smålands flora 1999:1
Aronsson, Mårten Bråbygden, kort beskrivning 1999:1
Wahlström, Krister Växjö Mykologgrupp: En svampinventering i sydvästra Småland 1999:1
Nyström, Annchristin Växjö Mykologgrupp: Artlista över svampar funna i ett område i Vislanda socken 1999:1
Karlsson, Roger Skogsfrun i Ankarsrum blommar igen 1999:1
Simonsson, Robert Skogsbrynens höga värde 1999:1
Nilsson, Bengt, Niordson, Nadja, Svensson, Åke & Widgren, Åke Soptippsfloran i södra Småland – inventeringar 1998 1999:1
Johansson, Agne Fynd av Brunpudrad nållav (Chaenoteca gracillima) i Ljungby kommun 1999:1
Edqvist, Margareta Fyndhörnan 1999:1
Darell, Per Klappjakt efter granbräken, Dryopteris cristata 1999:1
Lindgren, Birger Bevara ogräsen 1999:2
Widgren, Åke Svartö och Norra Sandholmen — floran på två fågelgödslade öar i södra Kalmarsund 1999:2
Johnsson, Stig Brandnävor utan bränder 1999:2
Hederås, Jan-Erik Förteckning över artiklar i Parnassia 1999:2
Karlsson, Allan Stadgarna igen 1999:2
Albinsson, Crister Sumpviol i Småland 2000:1
Edqvist, Margareta Fyndhörnan 2002000:10a
Johansson, Thomas Rapportera kryptogamer! 2000:1
Rühling, Åke Boken om Smålands flora 2000:1
Karlsson, Allan Årsmöte 2000 2000:1
Nilsson, Bengt, Niordson, Nadja & Widgren, Åke Soptippsfloran i södra och östra Småland – inventeringar 1999 2000:1
Fröberg, Lars Insamling av några umbellater för Flora Nordica 2000:1
Rühling, Åke Herbarier och beläggexemplar 2000:1
Burén, Tomas Förbisedda fetbladsväxter? 2000:2
Hederås, Jan-Erik Årsmötet i Gamleby år 2000 2000:2
Gustafsson, Conny Från ett sydvästligt hörn 2000:2
Johnsson, Stig Sällsynta växter i vägkanten 2000:2
Ekman, Joakim & Ekman, Gabriel Växtfynd vid Moskogen och Barkestorp sopstationer i Kalmar kommun 2000:2
Karlsson, Roger Fynd i Västervik 2000:2
Johansson, Agne & Wahlström, Krister Granspirans utbredning i Ljungby kommun 1998-2000 2001:1
Möllerström, Bertil Floran i södra Sunnerbo 2001:1
Nilsson, Bengt, Niordson, Nadja & Widgren, Åke Soptippsfloran i västra och södra Småland – inventeringar 2000 2001:1
Edqvist, Margareta Medlemskap i Svenska Botaniska Föreningen 2001:1
Karlsson, Thomas Fyndhörnan 2001:1
Johansson, Thomas Fyndhörnan. Svampar och lavar 2001:1
Karlsson, Allan Årsmöte 2001 2001:1
Widgren, Åke Årsmötet i Majenfors 2001 2001:2
Bruce, Gunvald Småländska växtnamn? 2001:2
Thorell, Magnus Om styvsenap Sisymbrium strictissimum L. och guldkörvel Chaerophyllum aureum L. i Bankeryd 2001:2
Rühling, Åke Regionherbarium i Oskarshamn 2001:2
Widgren, Åke Vårkällört i Småland 2001:2
Hederås, Jan-Erik Parnassia — Artregister över årgång 1 – 14 2001:2
Wahlström, Krister Mosippan (Pulsatilla vernalis) i Ljungby kommun, sydvästra Småland 2002:1
Johansson, Thomas Fyndhörnan. Svampar. Lavar 2002:1
Johansson, Thomas Fyndhörnan. Mossor 2002:1
Mjösberg, Sören Exkursionsplan den 29/6 i samband med årsmötet i Vimmerby 2002 2002:1
Niordson, Nadja Nya fynd på Kalmars och Tingsryds soptippar 2001 2002:1
Johnsson, Stig Från rar till ogräs! 2002:1
Björkman, Uno & Ljunggren, Roland Projekt ”Hagmarker runt sjön Solgen” 2002:1
Karlsson, Allan Årsmötet 2002 2002:1
Karlsson, Thomas Rapport om floraskrivandet 2002:2
Joakimson, Gunlög Årsmötet i Vimmerby år 2002 2002:2
Ekman, Joakim & Ekman, Gabriel Några småländska växtfynd 2002:2
Widgren, Åke Floran på Garpen 2002:2
Burén, Tomas Förvildade oxbär i Kalmar. Del 1 Vanliga arter 2002:2
Bruce, Gunvald Söker Pettersson! 2002:2
Edqvist, Margareta Söker tidningsartiklar! 2002:2
Christoffersson, John Floraskrivandet: Arbetet går vidare! 2003:1
Karlsson, Allan Årsmötet 2003 2003:1
Hederås, Jan-Erik Till minne av Ingvar Christoffersson 9/10 1924 – 15/2 2003 2003:1
Wahlström, Krister Till minne av Ingvar Christoffersson 9/10 1924 – 15/2 2003 2003:1
Rühling, Åke Runnö 2003:1
Burén, Tomas Några vanliga fågelspridda buskar i Kalmartrakten 2003:1
Burén, Tomas Några spektakulära fynd 200 meter hemifrån 2003:1
Hederås, Jan-Erik Upprop. Årets växt 2003 – fältgentiana 2003:1
Hederås, Jan-Erik Årets växt 2002 – mosippa 2003:1
Anderberg, Arne, Karlsson, Thomas & Stenberg, Lennart Botanikmöte på Naturhistoriska Riksmuseet 2003:1
Burén, Tomas Luddbjörnbär på väg att invadera Småland? 2003:2
Christoffersson, John & Karlsson, Thomas Floraskrivandet går framåt! 2003:2
Widgren, Åke Årsmötet i Oskarshamn 2003 2003:2
Johansson, Agne & Wahlström, Krister Den brunpudrade nållaven (Chaenotheca gracillima) i Ljungby kommun 2003:2
Wahlström, Krister Ett litet försök med lindskålen (Holwaya mucida) på Målaskogsberg, Ryssby socken, Ljungby kommun 2003:2
Johansson, Agne & Wahlström, Krister Cypresslummerns förekomst i Ljungbytrakten 2003:2
Svensson, Börje Några småländska växtnamn hos Rietz 2003:2
Christoffersson, John Floran besöker besöksvärda platser 2004:1
Karlsson, Allan Årsmötet 2004 2004:1
Christoffersson, John & Karlsson, Thomas Floraförfattarna rapporterar 2004:1
Karlsson, Thomas Två fantastiska fynd 2003 2004:1
Johansson, Thomas Kryptogamer rapporterade under 2003 2004:1
Niordson, Nadja Tippnytt från SÖ Småland 2003 2004:1
Burén, Tomas Flikbjörnbär bofast i Kalmartrakten 2004:1
Damberg, Dan, Olsson, Anders & Joakimson, Gunlög Årsmötet 2004-07-02 2004:1
Edqvist, Margareta http://www.artportalen.se — kärlväxtatlas på Internet 2004:1
Svensson, Börje Några växtgrupper och deras namn på olika språk 2004:2
Burén, Tomas Bornholmsbjörnbär funnet och återfunnet i Småland 2004:2
Karlsson, Roger E. Fynd av sträv nejlikrot 2004:2
Hederås, Jan-Erik Årsmötet i Vaggeryd 2004:2
Wahlström, Krister Några intressanta växter från Transjön i Lidhults socken, Ljungby kommun 2004:2
Christoffersson, John & Karlsson, Thomas Floraskrivandet 2004 2004:2
Karlsson, Thomas Nytt omslag och ny hemsida! 2005:1
Karlsson, Thomas Smålands Flora efterlyser! 2005:1
Christoffersson, John Ytterligare ett par besöksmål 2005:1
Burén, Tomas Förvildade oxbär i Kalmar – Del 2. Ovanliga arter 2005:1
Christoffersson, John Årsmötesexkursionen 2005 2005:1
Petersson, Kerstin Årsmötesexkursionen 2005 2005:1
Karlsson, Allan Årsmötet 2005 2005:1
Sjödahl, Martin Torpa – en stadsdel i Jönköping med bland annat gatmålla 2005:2
Hederås, Jan-Erik Årsmötet 2005 2005:2
Carlsson, Maria Sjönajas åter i Småland 2005:2
Georgson, Kjell Nyupptäckt växtplats för vityxne i Småland 2005:2
Edqvist, Margareta Status för vityxne på övriga smålandslokaler 2005 2005:2
Edqvist, Margareta Klockgentiana i Jönköpings län 2005 2005:2
Burén, Tomas Massor av ag i Stävlö vassar! 2005:2
Widgren, Åke Gyllenbräcka Saxifraga sibthorpii, ny för Småland 2005:2
Christoffersson, John & Karlsson, Thomas Floraskrivarna berättar 2005:2
Niordson, Nadja Det första inventeringslägret 2006:1
Karlsson, Allan Årsmötet 2006 2006:1
Christoffersson, John, Edqvist, Margareta, Karlsson, Thomas & Rühling, Åke Vi efterlyser artporträtt till Smålands Flora! 2006:1
Thulin, Hans Årsmötet 2006 2006:2
Edqvist, Margareta & Thulin, Hans Dvärglåsbräken Botrychium simplex i Småland 2006:2
Nilsson, Bengt & Ohlsson, Gunnar Tre besök i Småland gav tre lokaler för glimmerört 2006:2
Karlsson, Roger E. Fynd i Stenberga socken, Vetlanda kommun, 1998–2006 2006:2
Edqvist, Margareta & Hederås, Jan-Erik Intressanta växtfynd i Småland. Övriga fynd 2006:2
Burén, Tomas Hybridvårstjärna funnen i Kalmar, Jönköping och Oskarshamn 2006:2
Svensson, Ingvar Ett herbarium berättar: Floristiska notiser från 1950- och 1960-talen 2006:2