Från våra exkursioner

 Fanketorpsängen 2015-07-08

fanketorp
Biologiska sällskapet i Oskarshamn ordnade en samexkursion till Fanketorp, som ligger i Ryssby socken, i nordligaste delen av Kalmar kommun.

Nordväst om byn flyter Norrebäcken fram och kring den utbreder sig den artrika Fanketorpsängen, ägd av Hushållningssällskapet.

Vi vandrade på ömse sidor av bäcken längs en sträcka av cirka 500 meter och kunde notera en stor mängd ovanligare arter, bland vilka många är rödlistade.

Orkidéerna brudsporre, Jungfru Marie nycklar, tvåblad och ängsnattviol blommade vackert. På ängarna fanns t ex jungfrulin, ljus solvända, korskovall, slåtterfibbla, sommarfibbla och svinrot.

En parant art är brudborste, som växer i flera kraftiga bestånd i fuktigare partier utmed Norrebäcken.

I kanten av fattigkärren längs bäckens nedre lopp växer bland annat loppstarr, granspira och sileshår. I närheten påträffades också knagglestarr, en art som inte tidigare noterats härifrån.